@SuperShilling @jouzujon Itosu-ryu, shito-ryu

@SuperShilling @jouzujon Itosu-ryu, shito-ryu

01st Jun
@SuperShilling @jouzujon Itosu-ryu, shito-ryu

@jouzujon @coollead thanks guys!

@jouzujon @coollead thanks guys!

31st May
@jouzujon @coollead thanks guys!