@SuperShilling @jouzujon Itosu-ryu, shito-ryu

@SuperShilling @jouzujon Itosu-ryu, shito-ryu

01st Jun
@SuperShilling @jouzujon Itosu-ryu, shito-ryu