@SuperShilling @jouzujon Itosu-ryu, shito-ryu

On June 1, 2014

@SuperShilling @jouzujon Itosu-ryu, shito-ryu